Jaarverslag2011


Jaarverslag 2011 Thika Outreach Project (TOP) 

1 Algemeen

Thika Outreach Project (TOP) zet zich in voor kansarme kinderen in het district Thika in Kenia, waarbij wij kiezen voor het versterken van de thuissituatie en onderwijs- en gezondheidzorgprojecten.

We maken het mogelijk, dat zij weer een beetje meer geluk ervaren en kansen krijgen; voor de kinderen van levensbelang, maar ook voor de toekomst van het land. Stichting TOP is een voortzetting van de stichting Child Rescue Thika (CRT), opgericht in 2007 en werkt nauw samen met de lokale hulporganisaties en autoriteiten. De bestuursleden bezoeken regelmatig Thika en kennen zij van nabij de nood onder de gezinnen en kinderen.

We werken vanuit de vraag van betrouwbare Keniaanse stichtingen in Thika. Deze stichtingen dienen projectaanvragen in bij TOP. Door het inzamelen van sponsorgelden in Nederland, maken we het mogelijk, dat de goedgekeurde projecten worden uitgevoerd. Vanzelfsprekend werken we met een financiële onderbouwing en geven wij informatie over de voortgang en verantwoording achteraf.

2 Wat hebben we bereikt in 2011

Met geld van het Netlijn-foundation gelieerd aan het werving- en selectiebureau Netlijn-Personeel hebben we de volgende projecten gefinancierd:

 • Voedselprogramma voor 201 kinderen van de Itetanischool;
 • ,, ,, ,, ,, ,, 300 ,, ,, ,, ,, Garissaroadschool;
 • Opvang voor de vierjarige kinderen van moeders in de gevangenis;
 • De bouw van een lokaal voor de Itetanischool, betaald met de opbrengsten van de Netlijnfoundation-veiling.

Met het geld van de sponsorloop van René Meijer zijn de volgende projecten gefinancierd:

 • De beroepsopleiding van 5 tieners van DISC;
 • de opleiding van 10 meisjes voor de secondaryschool;
 • Inrichting van en een klas voor opvang van autistische kinderen.

Verder hebben we contact gelegd met de Willem-Alexanderschool uit Bergen. Deze school heeft een briefwisseling opgezet met de Itetanischool in het district Thika en schoolmateriaal gedoneerd. In maart 2012 gaat de Willem-Alexanderschool een sponsoractie organiseren voor de Itetanischool.

3 Een nieuwe aanpak?

Om onze koers te bepalen, hebben we met een denktank met verschillende disciplines (bestuurders, huidige en potentiële sponsoren en een communicatie- en marketingdeskundige) onze middellange termijn plan afgestemd. Het uiteindelijke advies was om , naast het realiseren van de huidige kleinere projecten, ons te focussen op het ondersteunen van een regionaal project met ‘n succesvolle aanpak.

Wij willen het mogelijk maken dat ondernemingen uit onze regio dit project gaan ondersteunen. Het TOP-bestuur heeft besloten zich intezetten voor de financiering van een deel van de nieuwbouw voor de Engels-Keniaanse stichting Action for Children in Conflict (AfCiC). Deze stichting is geïntegreerd en gehuisvest in Thika en is oa zeer succesvol in het geven van opvang en scholing van straatkinderen in Thika. De intensieve begeleiding van deze kinderen loopt door tot het vinden van een betaalde baan.

Deze stichting heeft in 2011 de tweede prijs gehaald bij een kwaliteits-competitie van Afrikaanse hulporganisaties.

AfCiC zoekt nu sponsors voor de bouw van het opvanghuis voor deze straatkinderen op een reeds gekocht stuk land, net buiten Thika. Wij richten ons nu op de mogelijkheden van financiering van dit project. Als eerste stap om te komen tot een dergelijk subsidieproject, hebben we een “white paper” opgesteld om het doel en aanpak te beschrijven. Een bedrijf heeft een bedrag van 5000,- euro overgemaakt om de aanloopkosten van deze aanpak te financieren.

4 Bestuurlijke en organisatorische zaken

Nieuw bestuurslid

Bren Hortentius uit Bergen is per 7 maart 2011 het vierde bestuurslid. Bren heeft zijn sporen verdiend in de marketing en communicatie strategie branche. Daarnaast heeft hij een project uitgevoerd voor Cordaid en was hij verantwoordelijk voor een groot sponsorproject voor SOS-kinderdorp.

Het bestuur bestaat nu uit de volgende leden:

 • René Meijer, voorzitter
 • Hubert Bijkerk, secretaris
 • Jochem Gelderman, penningmeester
 • Bren Hortensius, lid

Jannie Meijer-Martens is ambassadeur van TOP.

projectbezoek

René Meijer is heeft al onze TOP-projecten in februari 2011 bezocht en er over gerapporteerd. De ambassadeur Jannie Meijer Martens heeft in 2011 drie keer hetzelfde gedaan: in april, juni en in november.

5 Financiën

 5.1 Staat van Baten en lasten over 2011

Ontvangsten

Netlijn Foundation                             € 7.680,00

Sponsorloop Kilimanjaro                   € 4.358,52

Sponsoring Gehandicapten project  € 1.250,00

Schoolgeld individuele sponsoring      € 400,00

Bedrijfs-sponsor                                € 5.000,00

                                                         € 18.688,52

Uitgaven

Naar Projecten                                      € 9.770,12

Naar voorziening uitstaande projecten € 7.600,00

Kosten                                                     € 303,32

                                                            € 17.673,44

Overschot                                             € 1.015,08

 

 5.2 Balans

Activa

Saldo bankrekening                   € 16.404,72

Totaal Activa                               € 16.404,72

Passiva

Vermogen 31-12-2010                € 3.789,64

Overschot 2011                           € 1.015,08

Vermogen 31-12-2011                € 4.804,72

Voorzieningen                             € 11.600,00

Totaal Passiva                             € 16.404,72

5.3 Toelichting uitgaven en voorzieningen

In 2011 is € 9.770,12 uitgegeven aan projecten, verdeeld als volgt:

AFCIC Gevangenis project                               1.680,00

Bouw klaslokaal Itetanischool                           6.000,00

Financiering beroepsopleiding vier studenten  1.190,12

Opleiding 10 meisjes secondary school              900,00

 

De post voorzieningen op de balans is verdeeld als volgt:

Gehandicapten project                                  5.250,00

Opleiding 10 meisjes secondary school          900,00

Toilet Garissa school                                        450,00

Voorbereiding AFCIC project                        5.000,00

5.4 extra uitgaven

In het jaar 2011 is, met tussenkomst van TOP , geld van de Netlijn Foundation besteed aan de voedselprogramma’s voor de 201 kinderen van de Itetanischool (3417,- euro) en 600 kinderen van de Garissaroadschool (5610,- euro). Omdat Netlijn deze bedragen rechtstreeks heeft overgemaakt aan Macheo, komen deze niet voor in de financieel jaarverslag.

Het bestuur

Januari 2012