Jaarverslag 2018


Jaarverslag 2018 Thika Outreach Project (TOP) - Kenia

 

1  Algemeen

 

Thika Outreach Project Kenia (TOP-Kenia) zet zich in voor kansarme kinderen/meisjes in het district Thika in Kenia; de grootste stad in dit district draagt ook de naam Thika. Stichting TOP-Kenia is een voortzetting van de Stichting Child Rescue Thika (CRT), opgericht in 2007.

TOP-Kenia werkt vanuit de vraag van betrouwbare Keniaanse stichtingen in het district Thika, zoals MACHEO www.macheo.org en de stichting Watato Wenye Nguvu www.watotowenyenguvu.org.

Vanzelfsprekend hebben we financiële onderbouwingen van onze projecten; een deel van het benodigde geld maken we pas over als de uitvoering goed loopt. We verstrekken informatie aan de sponsoren over hun project en we rapporteren over de voortgang. Verder leggen we achteraf verantwoording af. Dit doen we middels de jaarverslagen, op onze website en via gesprekken met de sponsoren.

 

Beleid gericht op Onderwijs.

De focus van TOP-Kenia is primair gericht op het onderwijs: basis-, speciaal-, voortgezet-, beroeps-, middelbaar- en hoger onderwijs.  

 

2   Acties

 

2.1   De sponsoren van TOP-Kenia in 2018

Basisscholen

De Sint Josefschool in Egmond aan de Hoef heeft een sponsoractie georganiseerd.

PKN kerk in de Ruïnekerk in Bergen

Met de PKN-kerk van de Ruïnekerk in Bergen is intensief samengewerkt ten behoeve van de Itetanischool.

Fonds voor verpleegkundigen

Om de opleiding tot verpleegkundige te financieren werken wij samen met het Nederlandse Fonds voor Verpleegkundigen.

KOOK

Met de stichting K.O.O.K. werken wij samen om de bouw van keukens bij scholen te financieren.

Stichting DeLa

We hebben weer een beroep kunnen doen op de Bergense stichting DeLa voor het financieren van beroepsopleidingen in Thika.

Stichting Wereldwinkel

De wereldwinkel heeft een bijdrage geleverd aan het programma van de Itetanischool en aan beroepsopleidingen voor meisjes.

Particulieren

Veel particulieren hebben weer via TOP-Kenia geld geschonken voor onze onderwijsprojecten.

 

2.2   TOP Kenia als intermediair

In april 2018 organiseerde Hogeschool Inholland het evenement “Mix en Match” met als doel, een match te maken tussen studenten die een stageplaats zoeken en bedrijven, die stagiaires willen plaatsen. TOP-Kenia bood zich aan als partner van bedrijven, om samen met bedrijven invulling te geven aan het “maatschappelijk verantwoord ondernemen”. Verder boden we studenten aan om te bemiddelen voor stageplekken in Thika.

Twee PABO-studenten hebben stage gelopen bij Macheo.

 

2.3   De Vrienden van TOP Kenia    

In 2018 zijn wij gestart met de TOP-Kenia Vrienden met de volgende doelstelling:

 • Een zo groot mogelijke betrokkenheid bij familie, vrienden, bedrijven, organisaties en sympathisanten creëren om de projecten van TOP Kenia te financieren.

Een aantal particulieren en bedrijven heeft weer gebruik gemaakt van de ANBI teruggeefwet waardoor de donatie voor minimaal 5 jaren zorgt voor een aantrekkelijke belastingaftrek zonder drempel.

 

2.4   10-jarig feest TOP-Kenia op 5 oktober 2018

Het bestuur en de ambassadeurs van TOP-Kenia hebben op 5 oktober 2018 een feestavond georganiseerd voor de TOP-Kenia Vrienden. Er was een grote opkomst. Een overzicht is gegeven van al haar activiteiten van de afgelopen 10 jaar.

Marnix Huis in ’t Veld, directeur van de Keniaanse NGO MACHEO gaf een presentatie. Macheo voert het grootste deel van onze TOP-Kenia projecten uit.

 

2.5    Loot aan de stam...bedrijven

Op donderdag 4 oktober 2018 is de aftrap gegeven om bedrijven te interesseren voor TOP-Kenia. Via Inholland, een van onze belangrijke samenwerkingspartners, zijn de bedrijven benaderd voor ons doel: geld en kennis werven voor onze projecten in Thika. Door deelname kunnen bedrijven hun Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) beleid mede verwezenlijken.

 

2.6    Voorbereidingen Festival Wereldwinkel Bergen 30 jaar

In 2018 hebben wij meegewerkt aan de voorbereidingen van het Wereldwinkel Fairtrade Festival bij de Ruïnekerk op 28 en 29 juni 2019.

 

3  Projectresultaten in 2018

 

3.1    Basisonderwijs (primaryschool)

De Itetanischool

Als gevolg van ons programma, neemt al jaren het schoolverzuim drastisch af en is het aantal kinderen dat naar school gaat flink toegenomen. Eind 2018 zaten er 325 kinderen op school.

Het programma voorziet in de volgende fysieke zaken: schoolmaaltijden, ontwormingsmiddelen, zeep-voor-thuis, en maandverband. In 2018 kregen 263 kinderen pap en 250 kinderen bovendien een lunch. De ouders moeten een kleine geldelijke bijdrage leveren voor de pap en lunch. Een uitgebreid evaluatierapport is in te zien op de TOP-Kenia website.

Een maatschappelijk werker die aan de school is verbonden, volgt de kinderen en legt huisbezoeken af bij de meest kwetsbare kinderen.

De basisschool in Kenia is gratis; wel moeten de ouders zelf voor uniformen zorgen. Sommige kinderen uit de buurt van de Itetanischool gaan niet naar school, door het ontbreken van een uniform. Als het niet anders kan, krijgen deze kinderen een uniform, betaald vanuit het programma.

 

TOP-Kenia financiert dit programma op de Itetanischool inmiddels negen jaar.

In 2018 hebben we giften ontvangen van Protestantse gemeente in Bergen NH, de Wereldwinkel, bedrijven en particulieren. Op de Sint Josefschool uit Egmond aan den Hoef hebben kinderen in het voorjaar acties op hun school georganiseerd voor de Itetanischool.

De inkomsten bestonden in 2018 uit:

 • Bijdrage van TOP-Kenia van           €  11.408, -
 • Bijdrage van ouders in Kenia          €      576, -
 • Overschot 2017                                 €      894, -  +
 • Totaal                                                €  12.878, -

 

De kosten van het programma waren in 2018 - € 11.872, - waarvan 68 % besteed wordt aan schoolmaaltijden. De resterende 32% gaat naar medische en economische ondersteuning en psychosociale hulp aan de kinderen en hun opvoeders.

 

3.2   Beroepsopleiding

 • Stichting DELA
 • De Bergense Stichting DELA steunt ons sinds 2016 om beroepsopleidingen voor meisjes te financieren. In 2016/2018 is gestart met 10 studentes, vervolg in 2018/2020 met nog eens vijf studentes en in 2019/2020 met de laatste twee studentes. Inmiddels hebben 14 studentes hun diploma behaald. In totaal heeft de stichting DELA € 18.511 bijgedragen.

         De Stichting DELA heeft na drie jaar sponsoring haar doel bereikt.

         Hiermee is een einde gekomen aan de mooie samenwerking waarmee de toekomst van deze meisjes wezenlijk is verbeterd.

 • Individuele sponsoring
 • In 2018 is de beroepsopleiding voor vijf meisjes gefinancierd die hun schoolopleiding aan de Itetanischool hadden afgerond. De financiering voor het benodigde bedrag ad € 2.948 is door individuele sponsoring en Wereldwinkel Bergen, tot stand gebracht.
 • Vanaf 2017 zijn twee jongens en een meisje uit één gezin gesponsord voor een tweetal beroepsopleidingen, automonteur en een schoonheidscursus. Een van de jongens is aanvullend ondersteund met social work. De jongeren worden begeleid door Watoto.
 • In 2018 is Moureen gestart met een tweejarige beroepsopleiding, die kansen biedt voor een baan in de horeca/winkel, gesponsord door een Nederlandse familie.
 • Studentes van Watoto Wenye Nguvu
 • Medio 2018 heeft de laatste van de 8 studentes haar studie afgerond. Eén studente is gestopt. TOP-Kenia heeft het schoolgeld voor deze middelbare schoolopleiding betaald.

 

3.3   Hoger Onderwijs.                                                              

Vier verpleegkundigen

Om de opleiding tot verpleegkundige te financieren werken wij samen met het Nederlandse Fonds voor Verpleegkundigen. Tot op heden zijn/worden er vier verpleegkundigen opgeleid. De laatste twee studeren resp. in 2019 en 2020 af. In 2019 start weer een nieuwe studente voor de komende vier jaar. Hiermee is een bedrag gemoeid van € 6.639 incl. een eigen bijdrage van 25%.

Separaat heeft een particuliere donateur zich verbonden aan de 3 tot 4 -jarige opleiding voor een kandidate voor de opleiding tot verpleegkundige voor € 1.500, - per jaar.

 

3.4   Gebouwen voor scholen

Met de stichting K.O.O.K. werken wij samen om de bouw van keukens bij scholen te financieren. De stichting heeft in 2018 wederom de aanvraag goedgekeurd voor een keuken voor de Rubiru Primary school. Hiermee is een bedrag gemoeid van € 3.200. Met de bouw van de keuken is gestart.

 

4     Financiën

Zie: Financieel jaarverslag 2018
 
Voor de toelichting op projecten wordt tevens verwezen naar de beschrijving van de projecten in het jaarverslag. 

 

5     Ambassadeurs

Jannie Meijer Martens heeft ook dit jaar de projecten van TOP Kenia weer bezocht. Zij heeft het bestuur van TOP-Kenia verslag uitgebracht.

Hubert Bijkerk heeft 31 december 2017 het bestuur verlaten. Hij is nu ambassadeur van TOP-Kenia. Hij onderhoudt namens het bestuur contact met enkele relaties.

Thea Kattenburg is tevens ambassadeur geworden.

 

6    Bestuur

Het bestuur vergaderde in 2018 - 10 keer

Samenstelling op 31-12-2018:                                          

 • Rene Meijer (voorzitter)
 • Bianca Koomen (secretaris)
 • Jochem Gelderman (penningmeester)
 • Bren Hortensius (lid)
 • Yvon Bos Eijssen (lid) vanaf 1 januari

 

 

Bankrekeningnummer: NL79INGB0003552193 t.n.v. Stichting Thika Outreach Project

Website:                      www.topkenia.nl