Jaarverslag 2016


Jaarverslag 2016 Thika Outreach Project (TOP)

 

1. Algemeen

Werkwijze

Thika Outreach Project (TOP) zet zich in voor kansarme kinderen/meisjes in het district Thika in Kenia.

TOP maakt het mede mogelijk, dat deze kinderen weer een beetje meer geluk ervaren en kansen krijgen; voor de kinderen van levensbelang en ook voor de toekomst van het land.

Stichting TOP is een voortzetting van de Stichting Child Rescue Thika (CRT), opgericht in 2007 en werkt nauw samen met de lokale hulporganisaties en autoriteiten. De bestuursleden bezoeken regelmatig (op eigen kosten) Thika en ook kennen zij van nabij de nood onder de gezinnen en kinderen.

TOP werkt vanuit de vraag van betrouwbare Keniaanse stichtingen in Thika.; zoals MACHEO en Watato Wenye Nguvu. Deze stichtingen dienen projectaanvragen in bij TOP. Door het inzamelen van sponsorgelden in Nederland, wordt het mogelijk, dat de goedgekeurde projecten worden uitgevoerd.

Top opereert ook als “go-between” tussen potentiële sponsoren/donateurs in Nederland en de uitvoerende Ngo’s in Thika-district/Kenia. Vanzelfsprekend wordt er gewerkt met een financiële onderbouwing, wordt er informatie verstrekt over de voortgang en verantwoording achteraf afgelegd.

Beleid gericht op Onderwijs.

Sinds het begin van 2014 is de focus van TOP primair gericht op het onderwijs: basis-, speciaal-, voortgezet, beroeps- en hoger onderwijs.

Om de activiteiten van TOP meer focus te geven , heeft het bestuur zich vanaf 2015 beraden op haar beleid om scholen en bedrijven effectiever te benaderen voor financiële bijdragen aan haar projecten. Dat heeft in 2016 geresulteerd in twee notities:

- “Scholen helpen scholen”.

Hierin is een aanpak uitgewerkt, om basis-, voortgezet (algemeen vormend en beroepsgericht) en hoger onderwijs in de regio Bergen/Alkmaar te committeren voor de TOP projecten. De aanpak op de Willem-Alexanderschool en de Van Reenenschool uit 2014 en 2015 bieden we aan op andere scholen. De leerlingen/studenten in Nederland kunnen veel leren van de Keniaanse leerlingen/studenten en andersom.

- Partnership TOP en bedrijven in de regio rond Thika en Bergen.

Hierin wordt een aanpak uitgewerkt voor een strategische samenwerking tussen TOP en het bedrijfsleven in onze regio.

Het bedrijfsleven is een belangrijke doelgroep voor St. TOP. We bevorderen de samenwerking met bedrijven die een maatschappelijk en een zakelijk doel nastreven. Nu de recessie is omgeslagen naar meer positivisme kunnen we weer meer kansen benutten voor de ondersteuning van projecten in Thika.

In 2016 hebben we ons wederom ingezet om basisscholen in Bergen en omstreken te interesseren voor een sponsoractie voor de Itetanischool. Helaas bleken de diverse basisscholen in de gemeente niet in staat om een sponsoractie voor de Itetanischool op te zetten, zoals in voorgaande jaren door de Willem-Alexanderschool en de Van Reenenschool. Dit heeft vooral te maken met de vele acties die zij reeds doen. We hebben dan ook besloten om basisscholen vooralsnog niet meer te benaderen en onze inspanningen te richten op andere mogelijke sponsoren.

Een uitzondering betreft de Van Reenenschool; Zij heeft in haar jubileumjaar een deel van een watertank voor één van de basisscholen, die door Macheo gesponsord wordt, bijeen gebracht.

In 2016 hebben gesprekken met de directie en docenten van de Hogeschool Inholland in Alkmaar plaatsgevonden, om op termijn te starten met een uitwisselingsprogramma tussen bedrijven en Macheo in Thika en de hogeschool Inholland. Macheo zal een belangrijke rol spelen bij de organisatie van deze uitwisseling. Het proces voor het uitwisselingsprogramma wordt zorgvuldig doorlopen ; het duurt echter langer dan vooraf bedacht.

In het verslagjaar is een derde beleidsnotitie vastgesteld : - " sponsoring en fondswerving."

Met de uitvoering hiervan beogen we een meer continue stroom van inkomsten te genereren, zodat de projecten op een goede manier doorgang kunnen vinden. Dit resulteerde in een lijst van bestaande en nieuw te benaderen fondsen en het oprichten van De Vrienden van TOP Kenia.

Fondsen

Bij het benaderen van Fondsen richten wij ons op financiering van complete onderwijs trajecten en ad-hoc aanvragen. Gedeeltelijke ondersteuning kan verstrekt worden voor langdurige grotere projecten zoals ondersteuning van scholen.

Wij hebben contact met de onderstaande Stichtingen die welwillend staan tegenover onze aanvragen: Stichting K.O.O.K. (financiering keuken). Stichting Wereldwinkel (financiering beroepsonderwijstrajecten), Dr. Hofsteestichting (financiering keuken), Stichting DeLa (financiering beroepsonderwijs trajecten), Vereniging Trein 8.28 H.IJ.S.M. (ondersteuning scholen), Fonds voor verpleegkundigen ( opleidingen tot Verpleegkundigen).

De Vrienden van TOP Kenia

We bemerkten dat er door de mensen in onze omgeving, bij sponsoren meer zichtbaarheid gevraagd werd van onze stichting. Mensen zijn nieuwsgierig naar wat wij doen, welke impact en resultaat dit heeft.

Mede daardoor hebben we de volgende doelen van de Vriendenkring geformuleerd:

  1. Een zo groot mogelijke betrokkenheid bij familie, vrienden, bedrijven, organisaties en sympathisanten te stimuleren voor de projecten van TOP Kenia.
  2. Het bevorderen van de uitvoering van de doelen van stichting TOP Kenia door een continue geldstroom te genereren.
  3. Middelen in geld en natura verwerven bij de onder 1. genoemde doelgroep.

De eerste aanmeldingen bij de Vrienden van TOP Kenia zijn reeds binnen. De teruggeefwet maakt het voor bedrijven en particulieren interessant om een donatie voor minimaal 5 jaren te doen in de vorm van belastingaftrek zonder drempel voor ANBI erkende Stichtingen zoals TOP.

2. Projectresultaten in 2016

Basisonderwijs (primaryschool)

Itetanischool

Op de Itetanischool zitten 310 kinderen van 4 tot 17 jaar; dat is weer ca. 10% meer kinderen dan vorig jaar. Als gevolg van ons programma, neemt het schoolverzuim drastisch af.

Het programma

Het programma voorziet in de volgende fysieke zaken: schoolmaaltijden, ontwormings- middelen, zeep-voor-thuis, en maandverband. In 2016 kregen 310 kinderen pap en 201 kinderen bovendien een lunch.

Daarnaast is er een maatschappelijk werker die verbonden is aan school, die de kinderen volgt en huisbezoeken aflegt bij de meest kwetsbare kinderen. Verder houden zij individuele en groeps-sessies. Het gaat dan over crisissituaties, (identiteitscrisis, opvoeding, thuissituaties, psychische problemen), zelfredzaamheid, onderhouden van relaties, enz.

Dertien kinderen dreigden de school te verlaten. Door interventies en huisbezoeken is dat voorkomen; als het nodig is, krijgen de ouders begeleiding. Een aantal kinderen wordt nog steeds goed in de gaten gehouden.

De basisschool in Kenia is gratis; wel moeten de ouders zelf voor uniformen zorgen. Sommige kinderen uit de buurt van de Itetanischool gaan niet naar school, door het ontbreken van een uniform. Als het niet anders kan, krijgen deze kinderen een uniform vanuit het programma.

Financiën (zie tevens par. 4)

TOP financiert dit programma op de Itetanischool inmiddels een zevental jaren. De eerste jaren door het bedrijf Netlijn, daarna vooral door de Willem-Alexanderschool en de Van Reenenschool; de laatste jaren vinden we geld door giften van particulieren, bedrijven en onze eigen reserves.

Voor 2015 was het gevraagde budget € 7.654,- .

Voor 2016 was de begroting aanzienlijk hoger, namelijk € 11.193,-, waarvan de schoolmaaltijden het duurste zijn: € 4.815,-.

De inflatiecorrectie en de extra aandacht voor de geestelijke gezondheid voor de kinderen, met tevens als gevolg een toename van ca. 10% meer leerlingen zijn de belangrijkste redenen voor deze aanzienlijke kostenverhoging.

De ouders moeten een kleine bijdrage betalen voor de school. Als dat niet lukt, wordt hen geleerd om hiervoor te sparen.

In 2016 hebben de ouders 6% (€ 569,-) van de het bedrag zelf betaald. Daarnaast was er van 2015 nog een restbedrag van € 334,-.

Voor TOP voor 2016 restte € 11.193 – € 569 – € 334 = € 10.290,-

TOP heeft voor 2016 € 9.482,19 bijgedragen. Dat is een tekort van € 807,81.

Omdat de uitgaven € 1.026,- lager zijn uitgevallen, is de financiering van de Itetanischool binnen budget gebleven; een mooi resultaat!

Voortgezet onderwijs (secundary-school).

Vijf leerlingen

De 5 leerlingen, die in januari 2014 zijn gestart met de 4-jarige secundary-school, zijn druk bezig met school. In 2016 hebben ze de gewenste resultaten behaald en zetten ze de studie voort (niemand is gestopt). In 2017 ronden ze hun opleiding af.

Er is in 2014 de keus gemaakt om meisjes te helpen, die zonder hulp niet naar school zouden gaan. De meisjes die zijn geselecteerd, wonen in een omgeving, waar jonge zwangerschappen meer regel dan uitzondering zijn. Deze meisjes lopen het risico op zeer jonge leeftijd kinderen te krijgen en dat met onvoldoende opleiding. Zo hebben ze slechts zeer beperkte mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Ook is de kans groot, dat hun kinderen door armoede, ook niet naar school gaan. Wanneer deze meisjes naar school gaan, kan deze vicieuze cirkel doorbroken worden.

Twee studentes

De twee studentes, die medio 2014 zijn gestart met een beroepsopleiding, hebben hun opleiding in 2016 afgerond. Eén is kapper geworden en zoekt een baan. De andere heeft de opleiding Verzorging afgerond en heeft al een baan bij een restaurant in Thika.

2016 was geen gemakkelijk jaar voor de studentes. Het thuisfront had één van de studentes nodig; dus verliet ze de school. Door de studie te vervolgen op een school met een internaat, heeft ze haar opleiding kunnen afmaken. Voor de meerkosten hebben we sponsors gevonden. Een maatschappelijk werker van Macheo heeft de studentes begeleid en gezorgd voor een succesvolle afronding.

Beroepsopleiding

Acht studentes

Na een intensieve campagne van TOP eind 2015, werd door particulieren (€ 3.800,-), de kerstavond collecte van de Ruïnekerk te Bergen (€ 1.100,-) en het DeLa Fonds (De Laatste Adem) (€ 5.100,-) voldoende bijeen gebracht, om de acht jonge vrouwen van het Kilimanjaro project in januari 2016 te laten starten met hun 1 en 2 - jarige beroepsopleidingen.

Ze gaan leren voor: kapster, secretaresse, schoonheidsspecialiste (2x), onderwijzeres, dierenverzorgster, hotelmanagement en kleuterjuf.

Drie studentes hebben in december hun opleiding afgerond en lopen nu stage of werken (twee kapsters en een schoonheidssalon). Eén studente toonde en toont geen interesse in een opleiding en is dus ook nog niet gestart. Twee studentes verwachten eind 2017 klaar te zijn en een studente is half 2018 klaar. De achtste studente verwacht in november 2017 klaar te zijn met haar studie.

Hoger Onderwijs.

Vier verpleegkundigen

Het in 2013 gestarte drie- à vierjarig programma voor twee opleidingsplaatsen voor Verpleegkundigen heeft ook in 2016 voortgang gevonden. M.b.v. donaties van het Fonds voor Verpleegkundigen is dit mogelijk geworden: ca 3000,- per jaar. Een van de studentes heeft helaas de opleiding in 2015 moeten afbreken. In overleg met het Fonds en Macheo is een vervangende kandidate geselecteerd en is haar opleiding medio 2015 gestart. De eerste kandidate heeft, ondanks ziekte, haar opleiding na 3,5 jaar eind 2016 met goed gevolg afgerond. Het Fonds had reeds toegezegd dat in dat geval een nieuwe kandidate mocht starten. Deze kon op tijd worden gevonden. Per september 2016 is zij met haar eerste jaar begonnen.

Separaat heeft een particuliere donateur zich verbonden aan de driejarige opleiding voor een kandidate voor de opleiding tot verpleegkundige voor € 1.500,-/per jaar ( vanaf 2017). Begin 2017 was ook hiervoor een kandidate geselecteerd.

Voorbereiding projecten bezoek regio Thika - 2017

In 2015 zijn we gestart met de voorbereiding om projecten te bezoeken in Kenia. Eind 2016 is een 10-daags programma voor 15 deelnemers in de periode mei 2017 vastgesteld. De reisgenoten zullen een beeld krijgen van de diverse hulpprojecten in Thika e.o. de doelgroep bestaat uit mensen van de bedrijven en particulieren, waar we mee hebben samen gewerkt of gaan samenwerken en degenen die ons financieel hebben ondersteund of gaan ondersteunen.

3. Communicatie

De communicatie over de verschillende projectdoelen en de status op de website is sterk verbeterd. Het geeft nu tevens meer inzicht in wat er wordt bereikt (evaluatie) en welke financiële middelen nog nodig zijn.

De TOP folder is aangepast om onze nieuwe focus op onderwijs te ondersteunen.

Er is gesproken over een betere communicatie richting belangstellenden en de website wordt hierop aangepast. ( zie tevens blz. 2 m.b.t. de Vrienden van Top Kenia)

4. Financieel jaarverslag

Zie Financieel jaarverslag 2016

5. Bestuur

Het bestuur vergaderde in 2016 10 keer;

Samenstelling op 31-12-2016:

- Rene Meijer ( voorzitter)

- Hubert Bijkerk ( vice voorzitter en secretaris)

- Jochem Gelderman ( penningmeester)

- Bren Hortensius (lid)

- Bianca Koomen (lid)