Jaarverslag 2015


Jaarverslag Thika Outreach Project (TOP) 2015

1 Algemeen

Werkwijze

Thika Outreach Project (TOP) zet zich in voor kansarme kinderen/meisjes in het district Thika in Kenia.

TOP maakt het mede mogelijk, dat deze kinderen weer een beetje meer geluk ervaren en kansen krijgen; voor de kinderen van levensbelang en ook voor de toekomst van het land.

Stichting TOP is een voortzetting van de stichting Child Rescue Thika (CRT), opgericht in 2007 en werkt nauw samen met de lokale hulporganisaties en autoriteiten. De bestuursleden bezoeken regelmatig (op eigen kosten) Thika en ook kennen zij van nabij de nood onder de gezinnen en kinderen. TOP werkt vanuit de vraag van betrouwbare Keniaanse stichtingen in Thika.; zoals Macheo en Watato Wenye Nguvu. Deze stichtingen dienen projectaanvragen in bij TOP. Door het inzamelen van sponsorgelden in Nederland, wordt het mogelijk, dat de goedgekeurde projecten worden uitgevoerd.

Top opereert ook als “go between” tussen potentiële sponsoren/donateurs in Nederland en de uitvoerende Ngo’s in Thika-district/Kenia. Vanzelfsprekend wordt er gewerkt met een financiële onderbouwing, wordt er informatie verstrekt over de voortgang en verantwoording achteraf afgelegd.

Beleid gericht op Onderwijs

Sinds het begin van 2014 is de focus van TOP steeds gericht op het onderwijs: basis-, speciaal-, voortgezet, beroeps- en hoger onderwijs. Het grootste deel van de activiteiten was hierop al gericht. Dit betekende ook, dat per 01-01-2015 het gevangenisproject ( Afcic) is gestopt, zoals beschreven in het jaarverslag 2014.

Om de activiteiten van TOP meer focus te geven richting het onderwijs, heeft het bestuur zich beraad over manieren om scholen en bedrijven beter te benaderen voor financiële bijdragen aan onze TOPprojecten.

Dat heeft geresulteerd in twee notities:

- “Scholen helpen scholen”.

Hierin is een aanpak uitgewerkt, om basis-, voortgezet (algemeen vormend en beroepsgericht) en hoger onderwijs in de regio Bergen/Alkmaar te committeren voor de TOP projecten. De aanpak op de Willem-Alexanderschool en de Van Reenenschool bieden we aan aan andere scholen.

De leerlingen/studenten in Nederland kunnen veel leren van de Keniaanse leerlingen/studenten en andersom.

- Partnership TOP en bedrijven in de regio rond Thika en Bergen.

Hierin wordt een aanpak uitgewerkt voor een strategische samenwerking tussen TOP en het bedrijfsleven in onze regio.

Het bedrijfsleven is een belangrijke doelgroep voor St. TOP. We bevorderen de samenwerking met bedrijven die een maatschappelijk en een zakelijk doel nastreven. Nu de recessie is omgeslagen naar meer positivisme kunnen we weer meer kansen benutten voor de ondersteuning van projecten in Thika.

We waren in 2015 in gesprek met de directie en docenten van de Hogeschool Inholland in Alkmaar, om in 2016 te starten met een uitwisselingsprogramma tussen bedrijven en Macheo in Thika en de hogeschool Inholland. Macheo zal een belangrijke rol spelen bij de organisatie van deze uitwisseling.

2 Wat hebben we bereikt in 2015.

Uitvoeren resultaten van de “Zwarte schuurbijeenkomst”

De bijeenkomst eind 2014 in “De Zwarte Schuur” met belangrijke bestaande en nieuwe stakeholders, resulteerde in een aantal acties, die in 2015 zijn uitgevoerd:

  • nieuwe vrienden/begunstigers;
  • financiële bijdragen in o.m. een flinke bijdrage aan een vrachtauto voor Macheo;
  • subsidie bijdrage van de stichting Run For Rio voor Macheo;
  • Basis onderwijs (primaryschool)

Voor het voedsel-, ontwormings-, zeep-voor-thuis-, en verbandmiddelen-programma voor de Itetani school was voor 2015 € 7654,- gevraagd. Op deze school zitten 275 kinderen van 4 tot 17 jaar. TOP financiert dit programma op de Itetanischool inmiddels al een 6-tal jaren.

Waren in de jaren 2013 en 2014, resp. de Willem-Alexanderschool en de van Reenenschool in Bergen verantwoordelijk voor het overgrote deels van de benodigde gelden,( daarvoor de Netlijn Foundation), gedurende 2015 bleek het moeizaam om de scholen in gemeente Bergen te bewegen dit project tot het hunne te maken.

Ondanks aanzienlijke inspanningen van 2 bestuursleden om andere scholen in de gemeente Bergen te interesseren om voor 2015 dit hulpprogramma op de Itetanischool te financieren, is dit voor 2015 niet gelukt. Het bestuur gaat door- ook buiten de gemeentegrenzen- om alsnog voor 2016 scholen te vinden, die graag mee willen werken om een flink deel van de financiering van de Itetanischool bijeen te krijgen.

Voor het jaar 2015 is voor de financiering van dit programma geput uit de reserves van TOP van voorgaande jaren en door donaties van particulieren (1500,- en 1000,-). Daarmee is door TOP continuering gegeven aan de ondersteuning/adoptie van deze school in samenwerkingmet Macheo.

Voortgezet onderwijs (secondary-school)

Vijf meisjes

De 5 meisjes, die in januari 2014 zijn gestart met de 4-jarige secondary-school, zijn druk bezig met school. In 2015 hebben ze de gewenste resultaten behaald en ze zetten de studie voort. (niemand is gestopt).

Er is de keus gemaakt voor meisjes, die zonder hulp niet naar school zouden gaan. De meisjes die zijn geselecteerd, wonen in een omgeving, waar jonge zwangerschappen meer regel dan uitzondering zijn. Deze meisjes lopen het risico op zeer jonge leeftijd kinderen te krijgen en dat met onvoldoende opleiding. Zo hebben ze slechts zeer beperkte mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Ook is de kans groot, dat hun kinderen door armoe, ook niet naar school gaan. Wanneer deze meisjes naar school gaan, kan deze vicieuze cirkel doorbroken worden.

Twee meisjes

De 2 meisjes, die medio 2014 zijn gestart met de 4-jarige secondaryschool. Daarvan is er één (Één) druk bezig met school. De andere is geroepen door het thuisftont om te werken voor de kost van het gezin. Een maatschappelijk werker van Macheo is bezig de gezinssituatie te verbeteren en (het) dit meisje weer naar school te krijgen. Mocht dat niet lukken, dan zal een ander meisje deze plek gaan innemen.

Tien meisjes

Het project “Kilimanjaro”, waarbij 10 meisjes in staat gesteld werden een 4 jarige secondary schoolopleiding te volgen vanaf 2011, is in maart 2015 afgerond. Uiteindelijk hebben van de 10 jonge vrouwen, 8 het diploma gehaald. Eén is gestopt vanwege haar zwangerschap. Ze werden tijdens de opleiding begeleid door Elizabeth Gitau, directeur van Watatoo Wenye Nguvu. Helaas is het niet gelukt om, direct aansluitend, financiering voor de vervolgopleidingen voor de 8 geslaagde jonge vrouwen te realiseren.

Beroepsopleiding

Acht jonge vrouwen

Na een intensieve campagne van TOP eind 2015, werd door particulieren (€ 3800,-), de kerstavondcollecte van de Ruïnekerk te Bergen (€ 1100,-) en het DeLafonds (€ 5100,-) voldoende bijeen gebracht, om de acht jonge vrouwen van het Kilimanjaro-project in januari 2016 te laten starten met hun 1 en 2 - jarige beroepsopleidingen. Ze gaan leren voor: kapper, schoonheidsspecialist, onderwijzeres, dierenverzorgster en kleuterjuf.

Hoger Onderwijs

Twee verpleegkundigen

Het in 2013 gestarte driejarig programma voor twee opleidingsplaatsen voor Verpleegkundigen heeft in 2015 voortgang gevonden. M.b.v. donaties van het Fonds voor Verpleegkundigen is dit mogelijk geworden: ca 3000,- per jaar. Een van de studenten heeft helaas de opleiding moeten afbreken. In overleg met het Fonds en Macheo is een vervangende kandidaat geselecteerd en is ze de opleiding medio 2015 gestart. Daarnaast zal, na goed gevolg van de eerste kandidaat, in 2016 een volgende kandidaat geselecteerd worden.

Verpleegkundige

Separaat heeft een particuliere donateur zich verbonden aan de driejarige opleiding voor een kandidaat voor de opleiding tot verpleegkundige voor 1500,-/per jaar ( vanaf 2017).

maatschappelijk werker

Een jonge vrouw heeft de opleiding voor social worker in 2015 met goed gevolg afgerond en is gediplomeerd.

Voorbereiding projecten bezoek regio Thika - 2017

In 2015 zijn we gestart met de voorbereiding om projecten te bezoeken in Kenia. De bedoeling is dat de uitvoering plaats vindt in het voorjaar van 2017. De reisgenoten zullen een beeld krijgen van onder andere onze hulpprojecten in Thika. De doelgroep bestaat uit mensen van de bedrijven en particulieren, waar we mee hebben samen gewerkt of gaan samenwerken en degenen die ons financieel hebben of gaan ondersteunen.

Benaderen van Fondsen

Wij hebben contact met de onderstaande Stichtingen die welwillend staan tegenover onze aanvragen: 

  • Stichting K.O.O.K. (kringloopwinkel, Alkmaar). Er is voor 2016 wederom een aanvraag ingediend voor de financiering van een schoolkeuken.
  • Stichting Wereldwinkel (zij hebben gedoneerd voor het project beroepsopleiding 8 meisjes)

 

3 Communicatie

De communicatie over de verschillende projectdoelen en de status op de website is sterk verbeterd. Het geeft nu tevens meer inzicht in wat er wordt bereikt (evaluatie) en welke financiële middelen nog nodig

zijn. De TOP folder is aangepast om onze nieuwe focus op onderwijs te ondersteunen.

 

4 Financiën

Zie Financieel jaarverslag 2015

 

5 Bestuur

Het bestuur vergaderde in 2015 10 keer;

Samenstelling op 31-12-2015:

- Rene Meijer ( voorzitter)

- Hubert Bijkerk ( vice voorzitter en secretaris)

- Jochem Gelderman ( penningmeester)

- Bren Hortensius (lid)

- Bianca Koomen (lid)