Jaarverslag 2013


Jaarverslag 2013 Thika Outreach Project (TOP) 

Algemeen

Thika Outreach Project (TOP) zet zich in voor kansarme kinderen in het district Thika in Kenia, waarbij wij kiezen voor het versterken van de thuissituatie en onderwijs- en gezondheidzorgprojecten.
We maken het mogelijk, dat deze kinderen weer een beetje meer geluk ervaren en kansen krijgen; voor de kinderen van levensbelang, maar ook voor de toekomst van het land.

Stichting TOP is een voortzetting van de  stichting Child Rescue Thika (CRT), opgericht in 2007 en werkt nauw samen met de lokale hulporganisaties en autoriteiten. De bestuursleden bezoeken regelmatig Thika en kennen van nabij de nood onder de gezinnen en kinderen.

We werken vanuit de vraag van betrouwbare Keniaanse stichtingen in Thika. Deze stichtingen dienen projectaanvragen in bij TOP. Door het inzamelen  van sponsorgelden in Nederland, maken we het mogelijk, dat de goedgekeurde projecten worden uitgevoerd. Vanzelfsprekend werken we met een financiële onderbouwing en geven wij  informatie over de voortgang en verantwoording achteraf.

Wat hebben we bereikt in 2013.

Voedsel en Bouwprogramma Itetanischool.

Het succesvolle project voor voedsel, kleding e.a. door de Willem-Alexanderschool te Bergen in 2012 voor 250 kinderen van de Itetanischool voor het jaar 2013, krijgt in 2014 vervolg door de Van Reenenschool, eveneens te Bergen ( In Kenia lopen de schooljaren parallel aan het kalenderjaar!)  In 2013 zijn hiertoe de voorbereidingen gestart  en een schoolprojectteam geïnstalleerd. Voorbereidingen zijn getroffen voor een filmische registratie van het project op de scholen in Nederland en Kenia. De  uitvoering vindt plaats in het voorjaar van 2014, zodat de middelen nog in 2014 aangewend kunnen worden.

In 2013 hebben  een drietal docenten van de Willem-Alexanderschool  de Itetanischool en de andere projecten van MACHEO bezocht.

Konden we in 2012 nog geen toezegging melden van Wings of Support voor de bouw van een nieuw klaslokaal, kan nu gemeld worden dat deze er gekomen is  en ook nog gerealiseerd in 2013! Daarmee heeft  de Itetanischool inmiddels 2 nieuwe klaslokalen verkregen: De eerste in 2010 dankzij de Netlijn Foundation. Het voedselproject en de bouw vonden zoals eerder plaats onder regie van MACHEO.

Gevangenisproject (AFCIC)

Voor dit project  voor jonge kinderen van moeders in de gevangenis zijn  in 2013 in tegenstelling tot  eerdere jaren en plannen voor 2013 geen middelen ter beschikking gesteld vanuit of via TOP. Onvoldoende duidelijkheid van  rapportage was daartoe m.n. de aanleiding. Inmiddels is deze zodanig verbeterd dat het bestuur heeft besloten - mede door een onverwachte donatie - om de draad weer op te pakken in 2014.

Secondaryschoolopleiding  10 meiden (Watatoe Imojo)

Van dit 4 jarig project voor 10 jonge vrouwen is ook  het 3de jaar succesvol afgerond; 9 van de 10 gaan nu op voor het vierde jaar; 1 is gestopt.

Dit project is gefinancierd door een sponsorloop naar de Kilimanjaro door René en Lemke Meijer in 2011.

Secondaryschool opleiding 5 meiden(Macheo)

Een nieuw project betreft de sponsoring van 5 meiden  voor de periode van 4 jaar. Dit is mogelijk geworden door een donatie van het zgn.  Meijerfonds.

Verpleegkundeopleiding.

Het in de loop van 2012 gelegde kontakt met het Fonds voor Verpleegkundigen heeft geresulteerd in de toezegging tot sponsoring van 2 opleidingsplaatsen voor Verpleegkunde  gedurende 3 jaar: 2013,2014 en 2015. Deze plekken zijn zeer gewild, mede door de relatief hoge kosten. Na selectie van de (vrouwelijke) kandidaten en de keuze van de geschikte opleiding door Macheo zijn zij vanaf februari 2013 gestart. De 2  studenten hebben het eerste jaar met goed gevolg doorlopen. Het Fonds voor Verpleegkundigen heeft tot haar waardering uitgebreide informatie over de vorderingen ontvangen en aangegeven in overweging te nemen bij  succesvolle afronding opnieuw middelen ter beschikking te stellen.

Zonnepanelen MACHEO

In de loop van 2013 zijn kontakten gelegd met Nuon voor de levering van zonnepanelen voor het kinderhuis en boerderij van MACHEO. De energiekosten legden een te fors beslag  op het budget.

Dankzij een genereuze gift  in 2013 middels  een aantal hoogwaardige panelen en omvormers kon Macheo zijn energierekening met (geschat) 70 % terugbrengen. Middelen die nu weer rechtstreeks aan de kinderen gespendeerd kunnen worden.

Nieuwbouwproject door WERELDHAVE

Door de bestuurder van het Wereldhaveconcern: Dirk Anbeek, tevens lid van onze denktank, in contact te brengen met het management en de plannen van Macheo, bleek een potentieel vruchtbare sponsoring tot de mogelijkheden te gaan behoren. De corebusiness van Wereldhave sluit goed aan bij de plannen van Macheo. Om met de bouw en opbrengst van huurflats  Macheo onafhankelijker te maken van sponsering in de toekomst zijn, na een grondige analyse, voorlopig verlaten. Het realiseerbare rendement was onvoldoende. In plaats daarvan werd de toezegging verkregen tot de (ver)nieuwbouw van 9 schoollokalen. Eind 2013 is een aanvang gemaakt met drie lokalen van de Makutamo Primary School. Deze zullen begin 2014 opgeleverd worden.

Om het oorspronkelijke idee van inkomsten genererende projecten toch vast te houden heeft het bestuur voorgesteld om de panden van een eerste lijns gezondheidspost in de slum Kiandutu in Thika ( KOP), eveneens in beheer bij Macheo te kopen en zo huurkosten te verminderen. De vraagprijs bleek vooralsnog  echter een obstakel.

Wereldhave heeft te kennen gegeven de activiteiten van Macheo tot haar Corporate Identity te willen rekenen. TOP werd en wordt daarbij als een waardevolle initiator/adviseur gezien.

Sponsordiner

Gedurende 2013 werd de idee geboren tot het organiseren van een grootschaliger sponsordiner. Daarbij werd qua locatie gedacht aan het net nieuw geopende Kranenburg museum te Bergen. Eind 2013 heeft hierover een eerste oriënterend overleg met de directie plaatsgevonden.

Bestuurlijke en organisatorische zaken

Sitebouw

Aan de nieuwe site die eind 2012 in de lucht is gegaan is in 2013 stevig verder gewerkt. Naast een algehele update van de inhoud en opmaak wordt het ideal betalingsverkeer geïnstalleerd en wordt gewerkt aan het adressenbestand en de nieuwsbrief.

projectbezoek

René Meijer  heeft evenals vorig jaar al onze TOP-projecten in het voorjaar bezocht. De ambassadeur Jannie Meijer- Martens heeft eveneens als vorig jaar de TOP-projecten in deze periode tweemaal bezocht en daarover gerapporteerd.

 Financieel verslag 2013 

Zie Financieel jaarverslag 2013