Jaarverslag 2012


Jaarverslag 2012 Thika Outreach Project (TOP)

Algemeen

Thika Outreach Project (TOP) zet zich in voor kansarme kinderen in het district Thika in Kenia, waarbij wij kiezen voor het versterken van de thuissituatie en onderwijs- en gezondheidszorgprojecten.
We maken het mogelijk, dat deze kinderen weer een beetje meer geluk ervaren en kansen krijgen; voor de kinderen van levensbelang, maar ook belangrijk voor de toekomst van het land.
Stichting TOP is een voortzetting van de stichting Child Rescue Thika (CRT), opgericht in 2007 en werkt nauw samen met de lokale Keniaanse hulporganisaties en autoriteiten. De bestuursleden bezoeken regelmatig Thika en zij kennen van nabij de nood onder de gezinnen en kinderen.
We werken vanuit de vraag van betrouwbare Keniaanse stichtingen in Thika. Deze stichtingen dienen projectaanvragen in bij TOP. Door het inzamelen van sponsorgelden in Nederland, maken we het mogelijk, dat de goedgekeurde projecten worden uitgevoerd. Vanzelfsprekend werken we met een financiële onderbouwing en geven wij informatie over de voortgang en verantwoording achteraf.

Wat hebben we bereikt in 2012.

Voedselprogramma Itetanischool.

Vooruitlopend op het mogelijk stoppen van de sponsoring van de Netlijn-Foundation (gelieerd aan Netlijn-Personeel) is vol ingezet op de sponsoractie van de Willem-Alexanderschool te Bergen. De school heeft in de maand maart drie Africaweken georganiseerd met een groot aantal activiteiten: De kinderen, ouders en leerkrachten hebben in intensieve weken van lessen, sponsorloop, toneel, muziek, veiling en een site (www.armekinderen.nl) een enorme inspanning geleverd. De opbrengst is goed voor dagelijkse schoolmaaltijden, voor alle kinderen, pap voor de kleinsten, ontwormingskuren, wekelijks een stukje zeep voor thuis en maandverband en dit alles gedurende het jaar 2012 / 2013. En tenslotte is een schoolreisje voor de kinderen georganiseerd. Alles in nauwe samenwerking en onder de plaatselijke regie van de NGO Macheo.
De burgemeester van Bergen Hetty Hafkamp nam deel aan de sponsorloop op de Willem Alexanderschool.
Daarnaast heeft een plaatselijke sponsor het voedselprogramma ter overbrugging voor zijn rekening genomen tot april 2012.
In de loop van 2012 is contact gelegd met de Van Reenenschool in Bergen om met dezelfde doelstelling sponsoracties op te zetten voor het jaar 2013/2014. In mei van 2013 neemt de school een besluit.
Met Wings of Support zijn we in gesprek geweest over verdere verbetering van de huisvesting van deze school. De kleuterklas, die door de wind is verwoest, willen we graag vernieuwen. Dit heeft nog niet tot resultaat geleid.

Voedselprogramma Garissaschool.

Dit programma, waarvoor de sponsoring eveneens stopte, is per 1-1-2012 overgenomen door de lokale NGO's: Macheo en "Action for Children in Conflict" (AfCiC).

Gevangenisproject (AfCiC)

Voor dit project voor jonge kinderen van moeders in de gevangenis is in 2012 een andere lokale Nederlandse sponsor gevonden. De begeleiding van de kinderen en moeders in de gevangenis en in de thuissituatie is verstevigd. Voor 2013 staat dezelfde sponsor nog garant voor het eerste half jaar.

Beroepsopleiding 5 teenagers (DISC)

Ook in 2012 is de opleiding voor de jongeren gecontinueerd en door alle 5 succesvol afgerond. Daarmee is dit project afgerond. Een aanvraag voor een vervolgopleiding en ondersteuning van de organisatie zelf is afgewezen wegens andere prioriteiten.

Secondaryschoolopleiding voor 10 meiden (Watato Wenye Nguvu)

Van dit 4 jarig project voor 10 jonge vrouwen is het 2de jaar succesvol afgerond; 9 van de 10 gaan nu op voor het derde jaar; 1 is gestopt en haar plaats is weer ingenomen.
Dit project is evenals het DISC-project gefinancierd door een sponsorloop naar de Kilimanjaro door René en Lemke Meijer in 2011.

Autismeproject.

Na opstelling van een projectplan door derden is het beschikbare bedrag overgemaakt en is een Autismeklas in de Garissaroadschool gerealiseerd onder regie van Macheo en met specialistische kennis uit Bergen.

Verpleegkundeopleiding.

Het in de loop van 2012 gelegde contact met het Fonds voor Verpleegkundigen, heeft geresulteerd in de toezegging tot sponsoring van 2 opleidingsplaatsen voor Verpleegkunde gedurende 3 jaar: 2013, 2014 en 2015. Deze plekken zijn zeer gewild, mede door de relatief hoge kosten. Na selectie van de (vrouwelijke) kandidaten en de keuze van de geschikte opleiding door Macheo zijn zij vanaf februari 2013 gestart.

Verdere projecten

Zie: een nieuwe aanpak?

Een nieuwe aanpak?

Zoals verwoord in het jaarverslag 2011 hebben we ons met behulp van een lokale Bergense denktank vanaf 2011 gericht op een andere aanpak: Het definiëren van een helder te communiceren doel, waarbij de financiering gericht is op bedrijven in de regio (dichtbij) en het principe van "business to business" gehanteerd wordt. In 2011 was hiertoe een nieuwbouwproject van de Engelse NGO AfCiC uitgekozen en onderbouwd door ons met een zgn. "White paper". In de loop van 2011 en de eerste helft van 2012 hebben we met betrekking tot deze keuze door verschillende lokale ontwikkelingen een pas op de plaats gemaakt. De continuïteit van het beleid bij de organisatie, mede door een wisseling in het management van AfCiC, noopte ons tot terughoudendheid.
Dit betekende ook dat de aanvraag bij de plaatselijke Rotaryafdeling voor AfCiC door ons werd ingetrokken. Uiteindelijk besloten we de ingezette ontwikkeling voort te zetten met een ons welbekende NGO ter plaatse: Macheo.

Nieuwbouwproject WERELDHAVE

Door de CEO van het Wereldhavenconcern: Dirk Anbeek, tevens lid van onze denktank, in contact te brengen met het management en de plannen van Macheo, bleek een potentieel vruchtbare sponsoring tot de mogelijkheden te gaan behoren. De corebusiness van Wereldhave sluit goed aan bij de plannen van Macheo: Wereldhave betaalt de bouw van huurflats en de huuropbrengsten zijn voor Macheo om de voorzieningen en activiteiten van Macheo meer onafhankelijk te maken van sponsoring in de toekomst!
Macheo drijft o.a. een kinderhuis (60 plaatsen) en verzorgt voedselhulp voor 10.000 kinderen in de regio rond en in Thikatown en heeft ervaring met grote en kleine nieuwbouwprojecten ter plaatse.
Eind 2012 werden tussen de partijen nadere afspraken gemaakt wat o.m. resulteerde in de vastlegging van een concept- businesscase.
Wereldhave gaf verder aan prijs te stellen op faciliterende betrokkenheid in de communicatie
door het TOP-bestuur. Dit zal in 2013 een belangrijk doel voor de Stichting TOP zijn.

Bestuurlijke en organisatorische zaken

Internet site

Eind 2012 is na ombouw van de site de nieuwe website in de lucht gegaan. De verdere vulling en het beheer zullen in 2013 extra aandacht vragen.

Projectbezoek

René Meijer heeft evenals vorig jaar al onze TOP-projecten in het voorjaar bezocht.
De ambassadeur Jannie Meijer Martens heeft eveneens als vorig jaar de TOP-projecten in deze periode tweemaal bezocht en daarover gerapporteerd. Het verslag kunt u vinden op de site onder het kopje "reisverslag".

Financieel jaarverslag

Zie Financiele balans 2012